EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
JUDR. HANA ŠAJNEROVÁ
SOUDNÍ EXEKUTOR

 

087

IČ 66226660
DIČ CZ5754051391

 
 
     
        HOME

ÚŘEDNÍ DESKA

JAK PLATIT

DOKUMENTY

   

DRAŽBY

KONTAKTY

OSTATNÍ

             
             
             
 

OSTATNÍ

O EXEKUCI

PRO OPRÁVNĚNÉ

PRO POVINNÉ

LEGISLATIVA

EXEKUTORSKÁ KOMORA

 

   

OSTATNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OPRÁVNĚNÉ

Máte-li jako oprávněná osoba (věřitel, úspěšný žalobce) v ruce vykonatelný exekuční titul a povinný (dlužník, žalovaný) nesplnil dobrovolně to, co mu tímto titulem bylo uloženo, můžete se obrátit na náš exekutorský úřad.

Vykonatelným exekučním titulem je : rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební nebo směnečný rozkaz) soudu nebo jiného státního orgánu, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, platební výměr, výkaz nedoplatků, popřípadě státním orgánem schválený smír, rozhodčí nález.

Před vlastním podáním návrhu na exekuci je vhodné zvážit, zda pohledávka přiznaná soudem v nalézacím řízení je fakticky vymahatelná. Pokud povinný nevlastní žádný majetek nebo nemá konkrétní zdroj příjmů, ani exekutor většinou nebývá úspěšný. Vhodná je konzultace s pracovníkem našeho úřadu, neboť v případě neúspěšnosti exekuce z důvodu nemajetnosti povinného požaduje exekutor úhradu nákladů exekučního řízení po oprávněném.

Návrh na nařízení exekuce se podává prostřednictvím soudního exekutora, který může vše co souvisí s podáním návrhu zajistit. K návrhu na nařízení exekuce je nutné doložit úředně ověřenou kopii nebo originál exekučního titulu, případně plnou moc advokáta, obecného zmocněnce či jiné osoby, oprávněné v této záležitosti jednat.

Velmi důležitá je komunikace mezi oprávněným a exekutorem a poskytování patřičné součinnosti ze strany oprávněného. Vhodné je sdělovat exekutorovi veškeré informace, týkající se majetku povinných osob, jejich manželů, či podnikatelské činnosti povinného, kontaktech s povinným a také o případných plněních, které povinný poskytne přímo oprávněnému.

Dále je důležité včas přebírat veškeré zásilky, dbát písemných pokynů a odpovídat na dotazy exekutora.

Včasná a přesná spolupráce oprávněného se soudním exekutorem přispěje k pozitivnímu výsledku exekučního řízení.

V případě, že Vám zde nějaká informace chybí, nebo jste se rozhodli podat návrh na nařízení exekuce, můžete kontaktovat pracovníka našeho úřadu, který Vám chybějící informace poskytne nebo s Vámi dohodne další postup.

 

 
 

           
 

 

         

 Volná pracovní místa 
 Odkazy 

             
 

 

(c) 2001-2013  EÚ Rakovník   Tvorba webu: Pavel TINTĚRA