EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
JUDR. HANA ŠAJNEROVÁ
SOUDNÍ EXEKUTOR

 

087

IČ 66226660
DIČ CZ5754051391

 
 
     
        HOME

ÚŘEDNÍ DESKA

JAK PLATIT

DOKUMENTY

   

DRAŽBY

KONTAKTY

OSTATNÍ

             
             
             
 

OSTATNÍ

O EXEKUCI

PRO OPRÁVNĚNÉ

PRO POVINNÉ

LEGISLATIVA

EXEKUTORSKÁ KOMORA

 

   

OSTATNÍ INFORMACE

O VÝKONU EXEKUČNÍCH TITULŮ

V běžném životě se stává, že povinnosti, vymezené v pravomocném soudním rozhodnutí, nemusí být vždy ze strany povinného subjektu (tzv. "povinného") "dobrovolně" v určené lhůtě splněny. Nesplní-li povinný subjekt svou povinnost, může být k jejímu plnění přinucen pomocí zvláštního řízení, které se nazývá výkon rozhodnutí nebo tzv. exekuční řízení. Exekuce je zákonnými procesními normami svěřena různým orgánům, mezi nimiž významné místo zaujímá právě exekutorský úřad, resp. přesněji soudní exekutor.

Soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (vykonatelná rozhodnutí soudů, rozhodčí nálezy, notářský zápis nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti), vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, vykonatelná rozhodnutí nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, a to k uspokojení nároku oprávněného.

Exekuce je v současné době asi nejefektivnější nástroj pro zajištění nuceného výkonu soudního rozhodnutí. Nejčastěji se jedná o vymožení peněz na dlužníkovi ("povinném"), který není ochoten svou pohledávku věřiteli ("oprávněnému") zaplatit, přestože mu to soud ve svém rozhodnutí uložil, ale může se jednat i o jiná plnění, např. vyklizení bytu atp.

Odměnu soudního exekutora a úhradu hotových výdajů hradí dlužník. Tyto náklady exekučního řízení vymáhá exekutor sám na základě vlastního příkazu. Oprávněný hradí pouze prvotní přímé náklady exekuce, které jsou mu též následně uhrazeny dlužníkem.

Soudní exekutor se při své činnosti řídí samozřejmě platnými zákony ČR, hlavně pak zákonem č. 120/2001 Sb. - exekučním řádem, ale také zákonem č. 99/1963 Sb. - občanským soudním řádem, ale i dalšími zákony či podzákonnými normami.

 

 
 

           
 

 

         

 Volná pracovní místa 
 Odkazy 

             
 

 

(c) 2001-2013  EÚ Rakovník   Tvorba webu: Pavel TINTĚRA